Agile practitioner onderwijs

Het Agile Consortium en Scrum@school stimuleren docenten zich bewust te worden van wat het betekent om agile onderwijs te geven. Dit houdt in: denken en handelen volgens het Agile Manifesto voor Onderwijs, werken met Scrum in de klas en natuurlijk het vertonen van agile gedrag in de klas en in de school.

Achtergrond

Het Certificaat Agile Practitioner Onderwijs wordt door Scrum@school uitgereikt en wordt gevalideerd door het Agile Consortium Nederland.

Het Agile Consortium Nederland heeft het Agile Practitioner Certificaat in 2007 geïntroduceerd; het wordt op dit moment uitgereikt in Groot Brittannië, Zweden, Denemarken en Nederland.

Het Certificaat Agile Practitioner Onderwijs is in 2017 ontwikkeld door Scrum@school. Dit certificaat wordt momenteel alleen in Nederland uitgereikt.

Doel

Het Agile Consortium en Scrum@school stimuleren docenten zich bewust te worden van wat het betekent om agile onderwijs te geven. Dit houdt in: denken en handelen volgens het Agile Manifesto voor Onderwijs, werken met Scrum in de klas en natuurlijk het vertonen van agile gedrag in de klas en in de school.

De certificering Agile Practitioner Onderwijs is bedoeld voor docenten die het Certificaat Agile Foundation Onderwijs hebben behaald en minimaal 12 maanden in drie verschillende klassen hebben gescrumd. De bedoeling is dat kandidaten grondig reflecteren op hun eigen denken en handelen. De focus ligt daarbij op reflectie op de manier waarop zij progressie teweegbrengen, resulterend in meer leeropbrengsten en meer Kaizen en agile denken en handelen bij zichzelf en studenten.

 

Opbrengsten

De certificering Agile Practitioner Onderwijs helpt je diepgaand te reflecteren op je eigen handelen als docent en helpt je om van Scrum in de klas veel meer te maken dan een taak-uitvoer-systeem. Door je successen en mislukkingen te beschrijven kun je leren hier steeds beter in te worden.

Gebruik het Examen Agile Practitioner Onderwijs om te bepalen of je ervaren genoeg bent om met Scrum het volgende te realiseren bij studenten: betere samenwerking, diepgaand leren, persoonlijke ontwikkeling, een Kaizen mindset en agile werken.

Investering

Deelname aan het Examen Agile Practitioner Onderwijs kost per kandidaat € 425 euro excl. BTW (€ 514,25 incl. BTW). In deze prijs is inbegrepen:

 • twee examinatoren lezen de synopsis en geven een go of no go
 • dezelfde examinatoren nemen het mondeling examen af en bepalen de uitslag
 • toezending van certificaat en opname in register op scrumatschool.nl
 • kwaliteitscontrole door Agile Consortium
 

Daarnaast ben je vrij zelf te bepalen wat je aan voorbereiding doet. Bekijk in ieder geval de exameneisen voor het Examen Agile Practitioner Onderwijs. Mocht je daar vragen over hebben dan kun je contact opnemen met Scrum@school (info@scrumatschool.nl)

Procedure

 Stap 1: Inschrijven voor het Examen Agile Practitioner Onderwijs

Start met het invullen van het inschrijfformulier en stuur dit samen met je CV naar info@scrumatschool.nl

Je wordt toegelaten tot het examen als inschrijfformulier en CV duidelijk laten zien dat je het certificaat Agile Foundation Onderwijs hebt behaald en als docent minimaal 12 maanden Scrum ervaring hebt in minstens drie verschillende klassen.

Stap 2: Synopsis schrijven

Na ontvangst van inschrijfformulier en CV zal je aanvraag worden beoordeeld. Op grond hiervan word je al dan niet toegelaten tot het examen.

Als je inschrijving is goedgekeurd krijg je het verzoek een synopsis te schrijven, waarin je reflecteert op je ervaring, kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van agile onderwijs en werken met Scrum in de klas. Bestudeer daartoe de Reference Card grondig.

Gebruik bij het schrijven de synopsis handleiding. Eenmaal afgerond stuur je ons de synopsis op als een Microsoft Word document. Zo gauw je synopsis bij ons binnen komt zullen je examinatoren de beoordeling van je synopsis starten.

Als het resultaat een voldoende is, krijg je een uitnodiging voor het mondelinge examen. Tijdens dit examen zal je synopsis besproken worden en zal je gevraagd worden te reflecteren op de opmerkingen van de examinatoren. Tevens kunnen aanvullende vragen naar aanleiding van de synopsis door de examinatoren gesteld worden. Als voorbereiding op het mondelinge examen zullen de examinatoren je enkele tips geven hoe naar dit examen toe te werken ten einde je uit te dagen bij dit mondelinge examen het best uit jezelf te halen.

Als je synopsis onvoldoende beoordeeld wordt, kun je niet deelnemen aan het mondelinge examen. Je krijgt in dat geval aanwijzingen hoe een en ander te verbeteren.

Stap 3: Het mondelinge examen

Het doel van het mondelinge examen is te bevestigen dat je voldoet aan eisen van een Agile Practitioner Onderwijs. Zie voor deze eisen de Reference Card .

Dezelfde twee examinatoren die je synpsis hebben beoordeeld zullen het examen bij afnemen. Zij zullen je vragen stellen om te testen of je kennis, vaardigheden, begrip van agile denken en handelen en je praktische toepassing van Scrum in de klas voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de Reference Card .

Tijdens het mondelinge examen kun je geen andere documentatie of aantekeningen raadplegen. Het examen duurt maximaal 45 minuten. De twee examinatoren zullen beide ongeveer de helft van de tijd voor hun rekening nemen. Een deel van de vragen zullen gaan over je synopsis, een ander deel zal ingaan op andere ervaringen en daarbij verkregen inzichten voor zover zij niet al in de synopsis aan de orde zijn geweest.

Het mondelinge examen zal worden opgenomen met het oog op kwaliteitsbewaking van en door de examinatoren. Tijdens het examen kun je gebruik maken van pen, papier, stiften en een flip-over. De kandidaat kan te allen tijde tijdens het examen terugkomen op wat al besproken is, zeker als de kandidaat denkt een en ander nog extra te kunnen verduidelijken. Elke mogelijkheid om als kandidaat te verbeteren tijdens het examen zal door de examinatoren worden toegestaan ten einde een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Na 45 minuten zullen de examinatoren in onderling overleg bepalen of je geslaagd bent.

Als je geslaagd bent bestaat er de mogelijkheid de examinatoren om feedback te vragen aangaande het afgelegde examen. Als afsluiting zul je een brief ontvangen waarin de uitslag bevestigd wordt. Het Certificaat Agile Practitioner Onderwijs zal per post opgestuurd worden.

Als je gezakt bent voor het mondelinge examen kun je zelf bepalen wanneer je de feedback van de examinatoren wilt ontvangen, direct of op een nader te bepalen tijdstip. Daarbij zullen de examinatoren vertellen wat er goed ging en wat verbeterpunten zouden kunnen zijn. Ook in dit geval zul je binnen 7 dagen een brief ontvangen waarin de uitslag bevestigd wordt en waarin de feedback op je examen verwoord staat.

Herexamen

Als je synopsis voldoende is, maar je niet geslaagd bent voor het mondelinge examen mag je alleen het mondelinge examen binnen een jaar overdoen (herexamen). Als de synopsis onvoldoende is kun je niet deelnemen aan het mondelinge examen.

Als je niet geslaagd bent voor het examen krijg je eenmaal de mogelijkheid om binnen een jaar het herexamen te doen, rekening houdend met de opmerkingen van de examinatoren. Mocht je om wat voor reden dan ook niet in staat zijn het herexamen binnen een jaar af te leggen, dan kun je je weer opnieuw aanmelden voor het hele examen. De reeds behaalde voldoende voor de synopsis komt daarbij te vervallen en je zult een nieuwe synopsis moeten schrijven.

 

Voorbereiding

Het schrijven van de synopsis

In de synopsis moet duidelijk worden wat je ervaringen en inzichten zijn met betrekking tot agile principes en agile onderwijspraktijk. Bovendien moet duidelijk worden wat je agile docentschap inhoudt. Dit betekent dat de synopsis moet voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de Reference Card voor het examen.

Kort geformuleerd: je moet ervaring hebben met Scrum in de klas en bewijzen dat je bij leerlingen progressie teweeg kunt brengen op het gebied van samenwerken, diepgaand leren, persoonlijke ontwikkeling en een agile en Kaizen mindset.

In de synopsis reflecteer je op je ervaringen, op wat je bereikt hebt met leerlingen en op je eigen progressie als agile docent.

De synopsis mag maximaal 2500 woorden bevatten. Voor verdere instructies zie de synopsis handleiding.

Het mondelinge examen

Tijdens de voorbereiding op het mondelinge examen zullen de examinatoren je op de hoogte stellen van hun vragen bij delen van de synopsis die niet direct duidelijk zijn of nadere bestudering behoeven. Zij zullen je tijdig hierover informeren zodat je dat kunt voorbereiden en tijdens het mondelinge examen kunt toelichten.

De vragen tijdens het examen zullen verder alleen gaan over de synopsis, gerelateerd aan de competenties zoals geformuleerd in de Reference Card.

Zorg er voor dat je goed voorbereid bent, zodat je ook in staat bent vanuit verschillende gezichtspunten te kijken naar de zaken die je in de synopsis hebt geformuleerd.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de voorbereiding, over de synopsis of over het mondelinge examen, aarzel niet om ze ons te stellen of aan iemand die je kent die het examen al gedaan heeft en ervoor geslaagd is. Veel succes ermee!

Doe de test
Werk je als docent al op het niveau van een Agile Practitioner Onderwijs?

Ben je klaar om op te gaan voor het Certificaat Agile Practitioner Onderwijs? Ontdek het door onderstaande vragen eerlijk te beantwoorden!

 • Ik heb het Certificaat Agile Foundation Onderwijs behaald.
 • Ik heb meer dan 12 maanden Scrum ervaringen in minstens 3 verschillende klassen.
 • Ik ben in staat om mijn studenten energiek, effectief, zorgvuldig en met plezier te laten scrummen. Mijn teams gebruiken alle Scrum Ceremonies en instrumenten en zien het belang ervan.
 • In mijn klassen en in mijn handelen zijn de principes van het Manifesto voor Agile Onderwijs zichtbaar en voelbaar.
 • Ik laat teams vormen op goed doordachte criteria.
 • Ik geef mijn teams heel bewust steeds meer verantwoordelijkheid en stimuleer zelforganisatie en autonomie in de teams.
 • Ik zorg er voor dat de teamleden steeds beter samenwerken, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en van elkaar leren.
 • Mijn teams werken transparant en reflecteren voortdurend en ik zet goed doordachte interventies in om hen te helpen hun werk, werkwijze en samenwerking te verbeteren en zich persoonlijk te ontwikkelen.
 • Ik leer mijn studenten feedback geven, feedback vragen en feedback waarderen.
 • Ik ben in staat mijn studenten op tijd producten te laten opleveren die van hoge kwaliteit zijn en hen de leerstof diepgaand te laten beheersen.
 • Ik monitor de resultaten van mijn teams; deze resultaten zijn even goed of beter dan de resultaten zonder Scrum.
 • Ik zorg dat de teams differentiëren binnen Scrum.
 • Ik laat de teamleden ook aan persoonlijke leerdoelen werken.
 • Ik verbeter steeds mijn eigen handelen en interventies als Product Owner en Super Scrum Master.
 • Ik los grote impediments op, focus op progressie en geef veel positieve bekrachtiging.
 • Ik vraag mijn studenten regelmatig feedback en ben een rolmodel voor het omgaan met feedback en een Kaizen mindset.
 • Ik stel mijn plannen regelmatig bij en stimuleer mijn studenten hetzelfde te doen. 

Neem je de uitdaging aan en schrijf je je in voor het Examen Agile Practitioner Onderwijs?

Testimonial

Aanmelden

Hebt u vragen over de cursus of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op via info@scrumatschool.nl

Scroll to Top